افزایش مهاجران نیوبرانزویک

افزایش مهاجران نیوبرانزویک

افزایش پذیرش مهاجران در استان نیوبرانزویک

افزایش مهاجران نیوبرانزویک گزارش ها نشاندهنده افزایش چشمگیر سهمیه متقاضیان مهاجرت به استان نیوبرانزویک در مواجه با کاهش نیروی کار موجود می باشد.

استان نیوبرانزویک با وضعیت فعلی تا سال ۲۰۲۶ تعداد ۱۱۰۲۰۰ نفر از نیروی کار خود را از دست خواهد داد. برای غلبه بر کمبود جمعیت و بحران بازار کار فعلی باید پذیرش در حدود ۷،۵۰۰ تازه وارد در سال بعنوان مهاجر برنامه ریزی شود. تا سال ۲۰۲۶ فقط ۷۶۰۰۰ فارغ التحصیل دبیرستانی در سطح استان خواهد بود . این تعداد کفاف جبران کمبود نیروی کار مورد نیاز استان را نخواهد داد.

برای جبران این مشکل، دولت فدرال تصمیم گرفته تا هر سال ۱% به جمعیت استان از طریق جذب مهاجر اضافه نماید. این امر منجر به افزایش ۲ برابری نرخ پذیرش مهاجران در سطح استان خواهد شد. این افزایش بر روی همه برنامه های مهاجرت به استان نیوبرانزویک از جمله نیروی متخصص استانی (نیروی متخصص استان نیوبرانزویک) و نیز کارآفرینی استان نیوبرانزویک، تأثیر خواهد گذاشت.

مقالات مرتبط :

مهاجرت از طریق تحصیل فرزند

شرایط اخذ پذیرش در دانشگاه کراندال کانادا

این مطلب را از دست ندهید   اسکیل ورکر استان آلبرتا