قوانین مالیاتی کانادا

قوانین مالیاتی کانادا

آشنایی با قوانین مالیاتی کانادا

قوانین مالیاتی در کانادا در دو بخش دولت فدرال و دولت های استانی قابل بررسی می باشد.

نرخ مالیاتی فدرال ۲۰۲۱:

 • ۱۵٪ در اولین ۴۹،۰۲۰ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۵٪ در مورد ۴۹،۰۲۰ دلار بعدی درآمد مشمول مالیات (در بخشی از درآمد مشمول مالیات بیش از ۴۹،۰۲۰ تا ۹۸،۰۴۰ دلار)، به علاوه
 • ۲۶٪ درآمد بعدی مالیاتی ۵۳،۹۳۹ دلار (در بخشی از درآمد مشمول مالیات بیش از ۹۸،۰۴۰ دلار تا ۱۵۱،۹۷۸ دلار)، به علاوه
 • ۲۹% درآمد ۶۴،۵۳۳ دلار بعدی مشمول مالیات (بخشی از درآمد مشمول مالیات بیش از ۱۵۱،۹۷۸ تا ۲۱۶،۵۱۱ دلار)، به علاوه
 • ۳۳٪ درآمد مشمول مالیات بیش از ۲۱۶،۵۱۱ دلار

نرخ مالیاتی استانی ۲۰۲۱:

استان نیوفاندلند و لابرادُر

 • ۷٪ در ۳۸،۰۸۱ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۵٪ در ۳۸،۰۸۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۸٪ در ۵۹،۸۱۲ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۳٪ در ۵۴،۳۹۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۳٪ بیش از ۱۹۰،۳۶۳ دلار درآمد

استان جزیره پرنس ادوارد

 • ۸٪ در ۳۱،۹۸۴ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۸٪ در ۳۱،۹۸۵ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۷٪ بیش از ۶۳،۹۶۹ دلار درآمد

استان نوا اسکوشیا

 • ۷۹٪ در ۲۹،۵۹۰ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۹۵٪ در ۲۹،۵۹۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۶۷٪ در ۳۳،۸۲۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۵٪ در ۵۷،۰۰۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۲۱٪ بیش از ۱۵۰،۰۰۰ دلار درآمد

استان نیوبرانزویک

 • ۶۸٪ در ۴۳،۸۳۵ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۸۲٪ در ۴۳،۸۳۶ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۵۲٪ در ۵۴،۸۶۳ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۸۴٪ در ۱۹،۸۴۹ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۳٪ بیش از ۱۶۲،۳۸۳ دلار درآمد
این مطلب را از دست ندهید   آداب و معاشرت در کانادا

استان انتاریو

 • ۰۵٪ در ۴۵،۱۴۲ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۱۵٪ در ۴۵،۱۴۵ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۱۶٪ در ۵۹،۷۱۳ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۱۶٪ در ۷۰،۰۰۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۱۶٪ بیش از ۲۲۰،۰۰۰ دلار درآمد

استان منیتوبا

 • ۸٪ در ۳۳،۷۲۳ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۷۵٪ در ۳۹،۱۶۲ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۴٪ بیش از ۷۲،۸۸۵ دلار درآمد

استان سسکچوان

 • ۵٪ در ۴۵،۶۷۷ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۵٪ در ۸۴،۸۲۹ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۵٪ بیش از ۱۳۰،۵۰۶ دلار درآمد

استان آلبرتا

 • ۱۰٪ در ۱۳۱،۲۲۰ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۱۲٪ در ۲۶،۲۴۴ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۱۳٪ در ۵۲،۴۸۸ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۱۴٪ در ۱۰۴،۹۷۶ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۱۵٪ بیش از ۳۱۴،۹۲۸ دلار درآمد

استان بریتیش کلمبیا

 • ۰۶٪ در ۴۲،۱۸۴ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۷٪ در ۴۲،۱۸۵ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۵٪ در ۱۲،۴۹۷ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۲۹٪ در ۲۰،۷۵۷ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۷٪ در ۴۱،۸۶۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۸٪ در ۶۲،۹۳۷ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۵٪ بیش از ۲۲۲،۴۲۰ دلار درآمد

استان یوکان

 • ۴٪ در ۴۹،۰۲۰ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۹٪ در ۴۹،۰۲۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۹٪ در ۵۳،۹۳۸ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۸٪ در ۳۴۸،۰۲۲ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۱۵٪ بیش از ۵۰۰،۰۰۰ دلار درآمد

استان NWT

 • ۹٪ در ۴۴،۳۹۶ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۶٪ در ۴۴،۴۰۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۲٪ در ۵۵،۵۶۶ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۰۵٪ بیش از ۱۴۴،۳۶۲ دلار درآمد
این مطلب را از دست ندهید   قوانین شهری در کانادا

استان نانوات

 • ۴٪ در ۴۶،۷۴۰ دلار درآمد مشمول مالیات، به علاوه
 • ۷٪ در ۴۶،۷۴۰ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۹٪ در ۵۸،۴۹۸ دلار بعدی درآمد، به علاوه
 • ۵٪ بیش از ۱۵۱،۹۷۸ دلار درآمد

استان کبک

 • ۱۵٪ مالیات در ۴۵،۱۰۵ دلار درآمد
 • ۲۰٪ مالیات بین ۴۵.۱۰۵ تا ۹۰.۲۰۰ دلار درآمد
 • ۲۴٪ مالیات بین ۹۰.۲۰۰ تا ۱۰۹.۷۵۵ دلار درآمد
 • ۷۵٪ مالیات بیش از ۱۰۹،۷۵۵ دلار درآمد